Algemene voorwaarden

 

1.  Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen aan cliënt en overeenkomsten gesloten tussen cliënt en DXFshop. DXFshop is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 75125021.

1.2  Deze algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van DXFshop. Op verzoek zenden wij een exemplaar toe. Door het plaatsen van een bestelling geeft cliënt te kennen met de voorwaarden akkoord te gaan en te handelen in de uitoefening van bedrijf of beroep en derhalve niet als consument.

1.3  Alle aanbiedingen en andere uitingen van DXFshop zijn vrijblijvend, behoudens indien door DXFshop schriftelijk anders is aangegeven.

1.4   DXFshop verplicht zich ertoe dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst overeenkomstig de in het aanbod vermelde specificaties, althans de overeengekomen specifiaties.

1.5  Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

1.6  De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.7  Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. DXFshop en cliënt zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

2.  Prijzen

2.1  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, behoudens indien uitdrukkelijk anders overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient cliënt alle betalingen vooraf in euro’s te voldoen.

2.2  Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van kennelijke vergissingen of verschrijvingen. 

2.3  Prijzen zijn gebaseerd op de inspanning die nodig is om de afbeelding snijklaar te maken. De inspanning die ervoor zorgt dat het een schone dxf is, opgebouwd uit lines, arcs en circles.

 

3. Levering en risico

3.1  Levering door DXFshop vindt plaats door het product na verkregen betaling aan te bieden teneinde eenmalig door cliënt te worden gedownload. DXFshop is niet verantwoordelijk voor storingen in of fouten in de transmissie.

3.2  Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging gaat over op cliënt op het moment waarop dit in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt is gebracht.

3.3  Bij cliënt ligt de volledige verantwoordelijkheid voor het gebruik van het afgeleverde product.

3.4  Alle door DXFshop genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen hebben steeds slechts een indicatief karakter.

3.5  De cliënt heeft de mogelijkheid om binnen zeven dagen de dxf van de website te downloaden. Na die zeven dagen is het niet meer mogelijk om het te downloaden. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt dat het veilig opgeslagen wordt.

3.6  De DXFshop heeft de producten zorgvuldig gemaakt in de afmetingen (300x300)mm met een minimale lijnlengte van 0,05mm. DXFshop is niet verantwoordelijk voor het risico dat een dergelijke machine de minimale lijnlengte niet kan verwerken.

3.7  De risico’s van verschalen van het product zijn voor de cliënt.

 

4. Rechten van intellectuele eigendom

4.1  Alle rechten van intellectuele eigendom op grond van de overeenkomst aan cliënt ter beschikking gestelde producten berusten uitsluitend bij DXFshop, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaardenen de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Cliënt verkrijgt uitsluitend een recht tot gebruik voor eigen persoonlijk gebruik. Een aan cliënt toekomend recht is nietexclusief, niet overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. Indien onverhoopt zou blijken dat derden intellectuele Eigendomsrechten kunnen                doen gelden op een door DXFshop ter beschikking gesteld product dan zal DXFshop, indien mogelijk, zorg dragen dat cliënt het ter beschikking gestelde of een functioneel gelijkwaardige product kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande verplichting, waaronder de verplichting tot vergoeding van schade, van DXFshop is uitgesloten.

 

5. Aansprakelijkheid  en overmacht

5.1  De totale aansprakelijkheid van DXFshop wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met cliënt overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Iedere aansprakelijkheid van DXFshop voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

5.2  Behoudens indien nakoming door de DXFshop blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van DXFshop wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien cliënt DXFshop onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en DXFshop ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De gebrekenstelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat DXFshop in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

5.3  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van DXFshop, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, overheidsmaatregelen, elektriciteitsstoring, storing van internet, computernetwerk of telecommunicatiefaciliteiten, oorlog, werkbezetting, staking, algemene vervoersproblemen en de onbeschikbaarheid van een of meer personeelsleden.

 

6.  Overdracht van rechten en verplichtingen

6.1  Cliënt is niet gerechtigd de uit de overeenkomst met DXFshop voortspruitende rechten en/of verplichtingen aan een derde over te dragen.

 

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1  Voor klachten over het product of de service kunt u zich wenden tot DXFshop via info@artinsteel.nl.

7.2  De overeenkomsten tussen DXFshop en cliënt worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

7.3  Geschillen welke tussen DXFshop en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen DXFshop en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door te bevoegde rechter te Rotterdam.

 

Deze algemene voorwaarden zijn ook rustig na te lezen op onze site onder FAQ/ALGEMENE VOORWAARDEN.